सा म्हि
हिङमे थाेङमे
थाेम थाेम ग्युर्जी
रेःबारि म्हैबा मुबा ।
सा म्हि
लीः च्याजी
ङ्हाे च्याजी
प्लेः नाङजी
प्लेक प्लेक तना लजी
खलैसे अम्राङजी
ग्लेठिम
ङ्हान्बासे जाेः स्हाेजी
प्रदेश मीन चेला प्रदेश तजी
नेवाः ताम्सालिङरि
ङ्हान्बासे टाः क्याःजी

स्यार छ्याेला
तेमाल चुङङि्ह
म्हारस्याेङ हेरुकारि काेल्जी
ताम्सालिङ स्हाेबारि अाबाेल्जी ।
ल्हाज्याङ चुङङि्हला
कारकानि
ल्हारिन तजी
अखानि ।
न्हुप ज्याङ छ्याेला
गाेर्स्याङ चुङङि्हसे
अागाेजी ।
तामाङ ह्युल्बा
हिङमे थाेङमे ग्युर्जी ।

उईमान रुम्बा ग्याल्बाे रुजीम
दाेङ ग्याल्बाे म्हारस्याेङसे ब्याेङजीम
खलाङ दाेःजी दाेःजी
वाइबा ग्याल्बाे यपेङरि थाजीम
नेवाः ताम्सालिङरि
ङ्हान्बासे टाः क्याःजी

नेवाः ताम्सालिङ
नुप्बा ङ्हुह्रपरि ङ्हुजीम

दरेम ए ङसे
म्हेर्बाजुगुदा छिङताेला
दगुर ग्यालेबाेला
म्या नुङ्ताेला
ह्रिन्छेनला दाेर्जे रेन्ताेला
प्लेक प्लेकपा न छेङ्ताेला
नाेना लताेला
ह्रेङ्ना लताेला
म्हेर्बाजुगु छाेर्ना लताेला
ह्राङ्ला ग्लेठिम पेठिम
गन्बा तम्बा बाेन्बाे लामा
चाेहाे गाउराई मुल्मिला ठिम
म्हैताेला ।
तामाङ
दरेम जाेरि टिसि अता
ङ्हान्बासे क्याःबा
टाः ड्वाइताेला ठवाइताेला
गुर्ना लताेला थे दाेङ्बाे
तैना लताेला राेअाे
जमाचे तला
तामाङसे बिमा ह्राङ
जमाचे खला
ताम्सालिङ
तामाङ ग्लेठिम

ङ्हेमा थाङपाल
तेमाल ५ गाेर्पा

Comments

comments