-रेणुका गोले (छली)

 

-रेणुका गोले (छली)

ल्हुइला ग्यालम ह्रेङ्बा मुला।
फोसारि एल थे ल्हुई
आब्याङको खेरोरी।
तामाङ ह्युलबाता
तोर थीःबा गोर्गि
दा दोःखम्ला
क्रेस्पा चम ङ्हिन्ना
दोर्जे एसे थे ताम डान्को

ए थोःरि अपा आमसे ओम
तामाङ ह्युल्बासे म्राङबा म्हाङ
स्योङ म्लेःसि ब्रिकु स्याङबा
एला थे यासे
खप खोपरि टिसी
गाँजा भाङ अथुङको
ङला म्होइजेन मुला दोर्जे ।

एला थे ल्हुई जम्बुलिङरी म्राङन लबरी
आमसे कते दुङाल नास्जि
छार्ना लाबारि अपला
ल्हुईला टुउ कते ञ्युजि तला
थे एसे गोतोजि
अपा आमला मिख्लिला
म्होइजेन मुला दोर्जे ।

ग्यार्जा तोङचा सहिदला
कास्से बाम्पा साप्रारि
एला टुउसे फुना लाउ
तामाङ ह्रिमठिम ग्योइकाईला
दोङह्रप म्हाइसी
ग्लिङम्हेन्दो सर्पा ह्राङ
ह्युल्सारि सार्न लाउ
सहिदला कास्ला
म्होइजेन मुला दोर्जे११

आन्हाम अपा आमला
मिख्लिसे एला थे सेम
क्रोसेता मुला।
ग्यार्जा तोङचा सहितला
कास्से थे ल्हुई बम्सेला मुला ।
थेतसी आज्याबा गेस्लसी
फ्युक्पो दोबा म्हाङ अथोको।

सिसि निमा बोर्सेला तिलाई आरे
ह्राङला ङोसेबा म्हैसि
ताम्सालिङला दर्ज्यु रेन्को
छार दोङह्रप स्होङसी थन्को।
थे ल्हुई मेफ्रा दोसी
साप्रारि छ्योल्सी निसै
ह्युलबासे म्ले अखाम्बा
मिन तकाई दोर्जे
एता ङला म्होइजेन मुला दोर्जे१।

दिम: काभ्रे तेमाल
दत्ते ग्यानक ह्युल

Comments

comments