बागमती प्रदेश सरकारबाट आ.ब.२०७९/०८० को बजेटमा तेमाल गाउपालिकामा परेका योजना शिर्षकहरु:-

१) तिमाल-८ लिफ्ट सिंचाइ योजना तेमाल-८ रु.३० लाख

२) गिम्दीवेशी रोशीखोला लिफ्ट सिंचाइ योजना तेमाल-५ रु.३० लाख

३) सुनकोशी चोपटार मुक्पाटार लिफ्ट सिंचाइ योजना तेमाल-९ रु.४ करोड

४) चुखाखोला वडाकार्याल चौतारापाखा सिंचाइ योजना तेमाल-२ रु.१० लाख

५) अम्बोटे पंधेरोटोल गुराङ खानेपानी तेमाल-२ रु.२५ लाख

६) श्री माणिकपुर लामागाउँ थर्पे देच्छेलिङ गुम्बा तेमाल-१ रु.२० लाख

७) चिहानडाँडा सत्तल पुर्वाधार निर्माण तेमाल-५ रु.१० लाख

८) उर्गेन पेजुङ डुबदेलिङ गुम्बा पुर्वाधार निर्माण तेमाल-८ रु.१० लाख

९) गुरु यारी नेखाम गुम्बा निर्माण तेमाल-७ कुरुवास रु.१० लाख

१०) दाउन्ने थिलवार छापडाँडा काकलिङ सडकको पहिरो नियन्त्रण तेमाल-५ रु.२०लाख

११) तेमाल वडा नं ९ कार्यालय भवन संरक्षण तेमाल-९ रु.१० लाख

१२) सर्वोद्वार मा.वि.पहिरो नियन्त्रण तेमाल-२ रु.१०लाख

१३) सुनकोशी नदि नियन्त्रण लामबगर तेमाल-२ रु.१५ लाख

१४) सुनकोशी नदि नियन्त्रण लामबगर याङवेलखोला दोभान चुखावेशी तेमाल-३ रु.१५ लाख

१५) २ नं वडा कार्यालय पहिरो नियन्त्रण तेमाल-२ रु.१५ लाख

१६) पाँचखाल बोहोरेदोभान ठुलोपर्सेल माम्ती नेपालथोक सडक रु.१ करोड

१७) कोटतेमाल लौखानी छापडाँडा स्वाँराडाँडा चुखावेशी सडक तेमाल-२ रु.२० लाख

१८) पोखरी नारायणस्थान ठुलोपर्सेल बोल्देफेदिछे सडक तेमाल-६ रु.१५ लाख

१९) काकलिङ कुरुवास नयाँ बुद्ध मार्ग तेमाल-७ रु.१० लाख

२०) रक्स्य टोड्के टेकानपुर सडक तेमाल-९ रु.१० लाख

२१) भोर्ज्याङ लुम्साल टेकानपुर चोपटार(सहिद सुवास मार्ग)मेच्छे चक्रपथ तेमाल-८ रु.३० लाख

२२) रोशीखोला डालावेशी पक्किपुल तेमाल-८ रु.५० लाख

२३) सिंगटी च्यानडाँडा दामसिङ सडक तेमाल-६ रु.१० लाख

२४) ठुलोगाउँ टोड्के सडक तेमाल-९ रु.१० लाख

२५) फुलडाँडा लप्से सडक निर्माण तेमाल-२ रु.१० लाख

२६) छापधारा ट्वाङ्गल पकुवाल सडक तेमाल-६ रु.१३ लाख

२७) मयलचौर चुखा तिनपिप्ले खहरेघाट सडक तेमाल-२ रु.१३ लाख

२८) कालढुङ्गा ल्होङ्सालभञ्ज्याङ् मेच्छेपौवा सडक तेमाल-८ रु.१० लाख

२९) नारायणस्थान गोर्वा कोकाम दाम्छे मंगलटार सडक तेमाल-५ रु.१० लाख

३०) रोशीसाइबा थुम्का सडक तेमाल-४ रु.१० लाख

३१) शिवनारायण टोल फोइछे च्यानडाडा कालिका मा बि सम्मको बाटो ढल सहितको निर्माण तेमाल-४ रु.२० लाख

३२) भन्डारिडाँडा गोठडाँडा काफलबोट तिनपिपल सडक तेमाल-२ रु.३० लाख

३३) कल्लेरी मेहम्मे देखि दर्गिलिङ गुम्बा सम्म ढुङ्गा बिछ्याउने तेमाल-४ रु.१३ लाख

३४) खानिगाउँ खेलमैदान तेमाल-१ रु.१० लाख

३५) सिमलचौर खेलमैदान तेमाल-२ रु.१० लाख

३६) नारायणस्थान खेलमैदान तेमाल-५ रु.१० लाख

३७) मेच्छेपौवा खेलमैदान तेमाल-९ रु.१० लाख

३८) सनमान आ.वि.तेमाल-८ दुइकोठे भवन रु.२५ लाख

३९) जनज्योती मा.वि.तेमाल-८ घेराबार निर्माण रु.१५ लाख

४०) भुपालेश्वार आ.वि.तेमाल-१ घेराबार निर्माण रु.१५ लाख

४१) ठूलो पर्सेल खा.पा.आ.तेमाल-६ रु.१० लाख

४२) बोहोरेदोभान ठुलोपर्सेल चित्रेटार माम्दी सडक रु.४२ लाख

४३) अम्बोटे पँधेरोटोल गराङ खानेपानी योजना तेमाल-२ रु.२५ लाख

४४) खहरेघाट चुखा पोखरीनारायणस्थान गा.पा.जोड्ने सडक तेमाल-२ रु.३० लाख

४५) पन्चकन्या मा.वि.दुई कोठे भवन निर्माण तेमाल-६ रु.२५ लाख

४६) रोशी खोला गिम्दी वेशी पक्की पुल तेमाल-५ रु.४५ लाख

Comments

comments