-गोले रेणुका तामाङ

बुर्कान ङोन्ञ्यी ह्राङ लसि, ह्युल्सा गाङ्सा क्लाङ्बा ।
ह्युकु ह्राङनोन आफेबा, ग्याल्हाम गेखेन दाङ्बा ।

तिनी खजि एदा ख्लासि, मिःला मिख्लि फ्यासि ,
तिङरि जोर्सि एला चेकै, गन्दि ह्राङ्नोन चाङ्बा ।

ग्यनाक ह्युलरि ङ तसैनोन, चुसेम एथेन छ्याम्छ्याम ।
ङ्यसे म्राला नाङसाल गोर्गि, यो च लदा साङ्बा ।

ङला आङसि च्याःसि टिउ, डन्को कुज्यो सोम्दा ।
छार्कै ल्हेकै ह्याङ्ला चेकै, म्हाने पेमा डाङ्बा ।

तेमाल-५,  काभ्रे

हालः चीन

 

Comments

comments