लेखक

 

■ ईश्वर थोकर

१. च्याङ्बा लामा

ङाइ एदा
जाजामा
आस्याङनिजा दोबा दुइरि म्राङमुबा–
‘ह्वाइ ब्रिसि टिबा ताङरि
ह्वाइ कोसि टिबा ताङरि …’

एसे ब्रिबा ह्वाइ थेन एसे कोबा ह्वाइ
योला होइसेरह्राङबा मुबा
आखे !

ह्याल ह्याल्बा ।
■■

२. कान्छा लामा

एदा ङाइ
जाकारकार चे डान्ला
आस्याङ !

ङादा चेकाइसे
‘कोन’ बिसि
होइबा डान्ला

ङाला आथाङबा ग्राम्बारि
चेकाइसे
चोक लाबा डान्ला

ज्यागोन गाइना ङादा
कुरि
चेकाइसेन हाप ख्वाइबा डान्ला

ङाइ ओते चे डान्ला
आस्याङ !
■■

३. लनाम दोङ

एसे ङादा
तिरेकुनु
गोर्गि छार ब्रिगु दोन्बान बिमुबा–
‘कोन !
चु ब्रिगुसे एसे छार होइसेरला
ह्वाइखा ब्रिउ ।’

तिनि खासि ङादा
एसे दोन्बा ब्रिगुसेन ब्रिबा ह्वाइखादा
फुर ताङसि
एलान ओन्छाङ डोबा सेम मुबा
डोआम्याङनि
आस्याङ !
■■

४. बुद्धिबहादुर तामाङ

ङा जाजान मुबा

मुसाइ ङादा चुतेचा था मुबा कि
ए जातुकुहेन्छेन
गान्बाला ठिरि टिमुबा
गान्बा बिबारि एदा देङमुबा
कोन !
■■

५. सिङ्गबहादुर दोङ

एला थोरि
ङादा तिनि
तिलाइ ल्हेङमो लाइ म्हान्जि

ताला कि आता ?

ताला म्हान्साम
ङाइ एदा बिसेला मुबा

एसे चे थेना
बिसेला मुबा

ए ङाला
कोन चे आताना
आउदिन डिक्पा च्योङ्याम्बा ह्रोएन मुबा ।
■■

 

Comments

comments