लेखक
-ईश्वर थोकर

 

एदा डान्बाइतेन ङाइ
एतेन प्रे
ह्रिला सातिप्रो थुसि चाबा रेला डान्बा खामुला

एदा डान्बाइतेन ङाइ
एतेन प्रे
केतुला बारि छ्याबा क्युइ थुङबा रेला डान्बा खामुला

एदा डान्बाइतेन ङाइ
एतेन प्रे
काख्रेब्रुतुङ म्हाइबा रेला डान्बा खामुला

एदा डान्बाइतेन ङाइ
एतेन प्रे
‘उ … उ …’ बिसि लानि होइरि लाजाङ क्लाङबा रेला डान्बा खामुला

ङादाह्राङ लासिन एताइ नोन
डान्बा खामुला ताला
हुलहुल थे रेला ।

 

Comments

comments